Infolinia: 570 059 505
Waluta:
PLN
Regulamin sklepu

Opublikowano:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. 1. Definicje
 1. 2. Postanowienia ogólne
 1. 3. Wymogi techniczne
 1. 4. Zasady korzystania ze Sklepu, składanie Zamówień
 1. 5. Zasady i formy płatności
 1. 6. Realizacja Zamówień i dostawy Produktów
 1. 7. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 1. 8. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. 10. Postanowienia końcowe.

Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze Sklepu internetowe-go firmy Brand Vital Poland Sp. z o. o., ul. Łódzka 11, 95-054 Ksawerów zwanej dalej "Sprzedawcą". Adres poczty elektronicznej: zamówienia@brandvital.eu

 

§ 1. DEFINICJE

 

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

 1. Sklep Internetowy Brand Vital (zwany dalej "Sklepem") - serwis internetowy działający pod adre-sem http://esklep.brandvital.eu/ umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;
 1. Klient - strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co naj-mniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej "Konsumentem") lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej "firmą")
 1. Produkt- każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;
 1. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówie-nia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.
 1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umo-wy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 1. 2. Regulamin dostępny jest na stronie http://esklep.brandvital.eu/regulamin,11 Klient może w każdej chwili przeglądać
 1. 3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1. 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostar-czania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 3.WYMOGI TECHNICZNE

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z które-go korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) dostęp do sieci Internet
 1. b) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Ja-vaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
 1. c) aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4.ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
 1. 2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku "Złóż zamówienie z obowiąz-kiem zapłaty" pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 1. 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 1. 4. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni usta-wowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 1. 5. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności. Cał-kowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamó-wienia przez Klienta. 
 1. 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. 
 1. 7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: reklamacje@brandvital.eu Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail. 

       1. 8. Cena przekreślona odwołuje się do ceny sprzed promocji lub do średniej ceny rynkowej tego samego             produktu.

       1. 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie odebrania zamówionych Produktów przez                     Kupującego

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

  o On-line przelew z banku internetowego.
  o On-line karta płatnicza.
  o Przelew tradycyjny (płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia).
  o Pobranie
  o Gotówka (Forma płatności dostępna tylko przy odbiorze osobistym w oddziale firmy)
 1. 2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

  87 1750 0012 0000 0000 2356 8373

Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z po-twierdzeniem złożenia Zamówienia.

 1. 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwier-dzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 1. 2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres na terenie Polski.
 1. 3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy:

  a) Przesyłka kurierska
  b) Poczta Polska
  c) Bezpośrednio przez Sprzedawcę
 1. 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 1. 5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. 1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upły-wem. 
 1. 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Informacje dotyczące możliwości i sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży zawiera Za-łącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności z potraceniem kosztow przesylek.
 1. 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 1. 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: reklamacje@brandvital.eu lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Brand Vital Poland sp. z o. o., ul. Łódzka 11, 95-054 Ksawerów
 1. 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
 1. 4. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódz-kiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
 1. o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 1. o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Po-lubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 1. 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i docho-dzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Woje-wódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klien-ta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych po-stanowień Regulaminu.
 1. 2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są opisane dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie Sklepu. http://esklep.brandvital.eu/polityka-prywatnosci,13
 1. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. 4. Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2017